ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

รับสิทธิ์การรับประสินค้าเพิ่มอีก 1 ปี

 • สินค้า SOUNDVISION สามารถรับสิทธิ์การรับประกันสินค้าเพิ่มอีก 1 ปี จากเดิมรับประกันสินค้า 1 ปี รวมเป็น 2 ปี เมื่อลงทะเบียนรับประกันสินค้าผ่าน Line @SOUNDVISION
 • ระยะเวลาลงทะเบียนประกันสินค้า ภายใน 7 วัน หลังจากซื้อสินค้า
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

สินค้าที่ร่วมรายการ

 • SOUNDVISION SU-990D/HT
 • SOUNDVISION SU-990D/CB
 • SOUNDVISION SU-890D-II/HT
 • SOUNDVISION SU-890D-II/BT(LV)
 • SOUNDVISION SU-890D-II/BT(HW)
 • SOUNDVISION DW-240D/BT
 • SOUNDVISION DW-240D/BT(CB)
 • SOUNDVISION DW-240D/HT
 • SOUNDVISION DW-240D/BT(HW)
 • SOUNDVISION SU-820D/HT

ไมค์ประชุม

 • SOUNDVISION WCM-440

ระบบภาพห้องประชุม

 • SOUNDVISION VHSW-4681

แอมป์คาราโอเกะ

 • SOUNDVISION DKA-500
 • SOUNDVISION DKA-900

มิกซิ่งแอมป์

 • SOUNDVISION SA-60WIFI
 • SOUNDVISION SA-60BT
 • SOUNDVISION SA-150BT
 • SOUNDVISION SA-300BT
 • SOUNDVISION DAP-8400
 • SOUNDVISION AEC-2000
 • SOUNDVISION DAM-5002
 • SOUNDVISION KBD 2020IP
 • SOUNDVISION VC-4Kmini
 • SOUNDVISION VC-ONE
 • SOUNDVISION VC-4K Pro120
 • SOUNDVISION VC-4K Pro84
 • SOUNDVISION VC-100HU
 • SOUNDVISION UHD-400AF

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

 1. การรับประกัน จะรับประกันเฉพาะผลิตที่บริษัท ซาวด์ วิชั่น จำกัด เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เท่านั้น
 2. รับประกันระยะเวลา 1ปี โดยนับจากวันที่มีการซื้อ ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของ บริษัทฯ
 3. การรับประกันนี้มิได้รวมอุปกรณ์ภายนอกตัวเครื่องและอุปกรณ์บางส่วน ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานปกติ
 4. ผู้ซื้อจะต้องแนบบัตรรับประกันและแจ้งรายละเอียดอาการที่ขัดข้อง ของผลิตภัณฑ์มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรับบริการบริษัทฯ
 5. เมื่อต้องการใช้สิทธิ์การรับประกันต้องแสดงใบเสร็จการซื้อหรือบัตรรับประกันที่ใส่ข้อความสมบูรณ์และไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่
  ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ณ วันที่รับบริการต่อพนักงาน บริษัทฯ
 6. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ หรือชั้นส่วนใด ๆ ที่ขัดข้อเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่ง โดยผู้ซื้อเองหลังจากการซื้อไปแล้ว หรือการใช้ผิดวิธีใช้กับไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน, การใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่น เป็นเหตุให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย, เกิดจากอัคคีภัย, ภัยรรรมชาติ จากอุบัติเหตุใด ๆ เกิดความเสียหาย จากการกระทำของสัตว์ต่าง ๆ ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ ความประมาทหรือผู้ใด ผู้หนึ่งเจตนาทำลาย, ผลิตภัณฑ์ที่มีการขุดลบ หรือแก้ไขหมายเลขเครื่องที่อยู่บนตัว ผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีสภาพอันใด ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับประกัน
 7. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง หรือนอกเหนือจาก คำแนะนำการใช้งานในคู่มือการใช้งาน
 8. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่ท่านนำไปใช้บริการซ่อมจากที่อื่น หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการดัดแปลงหรือต่อเติม ไม่ว่าโดยวิธีใด

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

รับสิทธิ์การรับประสินค้าเพิ่มอีก 1 ปี

 • สินค้า SOUNDVISION สามารถรับสิทธิ์การรับประกันสินค้าเพิ่มอีก 1 ปี จากเดิมรับประกันสินค้า 1 ปี รวมเป็น 2 ปี เมื่อลงทะเบียนรับประกันสินค้าผ่าน Line @SOUNDVISION
 • ระยะเวลาลงทะเบียนประกันสินค้า ภายใน 7 วัน หลังจากซื้อสินค้า
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

สินค้าที่ร่วมรายการ

 • SOUNDVISION SU-990D/HT
 • SOUNDVISION SU-990D/CB
 • SOUNDVISION SU-890D-II/HT
 • SOUNDVISION SU-890D-II/BT(LV)
 • SOUNDVISION SU-890D-II/BT(HW)
 • SOUNDVISION DW-240D/BT
 • SOUNDVISION DW-240D/BT(CB)
 • SOUNDVISION DW-240D/HT
 • SOUNDVISION DW-240D/BT(HW)
 • SOUNDVISION SU-820D/HT

ไมค์ประชุม

 • SOUNDVISION WCM-440

ระบบภาพห้องประชุม

 • SOUNDVISION VHSW-4681

แอมป์คาราโอเกะ

 • SOUNDVISION DKA-500
 • SOUNDVISION DKA-900

มิกซิ่งแอมป์

 • SOUNDVISION SA-60WIFI
 • SOUNDVISION SA-60BT
 • SOUNDVISION SA-150BT
 • SOUNDVISION SA-300BT
 • SOUNDVISION DAP-8400
 • SOUNDVISION AEC-2000
 • SOUNDVISION DAM-5002
 • SOUNDVISION KBD 2020IP
 • SOUNDVISION VC-4Kmini
 • SOUNDVISION VC-ONE
 • SOUNDVISION VC-4K Pro120
 • SOUNDVISION VC-4K Pro84
 • SOUNDVISION VC-100HU
 • SOUNDVISION UHD-400AF

เงื่อนไข

 1. การรับประกัน จะรับประกันเฉพาะผลิตที่บริษัท ซาวด์ วิชั่น จำกัด เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เท่านั้น
 2. รับประกันระยะเวลา 1ปี โดยนับจากวันที่มีการซื้อ ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของ บริษัทฯ
 3. การรับประกันนี้มิได้รวมอุปกรณ์ภายนอกตัวเครื่องและอุปกรณ์บางส่วน ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานปกติ
 4. ผู้ซื้อจะต้องแนบบัตรรับประกันและแจ้งรายละเอียดอาการที่ขัดข้อง ของผลิตภัณฑ์มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรับบริการบริษัทฯ
 5. เมื่อต้องการใช้สิทธิ์การรับประกันต้องแสดงใบเสร็จการซื้อหรือบัตรรับประกันที่ใส่ข้อความสมบูรณ์และไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่
  ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ณ วันที่รับบริการต่อพนักงาน บริษัทฯ
 6. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ หรือชั้นส่วนใด ๆ ที่ขัดข้อเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่ง โดยผู้ซื้อเองหลังจากการซื้อไปแล้ว หรือการใช้ผิดวิธีใช้กับไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน, การใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่น เป็นเหตุให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย, เกิดจากอัคคีภัย, ภัยรรรมชาติ จากอุบัติเหตุใด ๆ เกิดความเสียหาย จากการกระทำของสัตว์ต่าง ๆ ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ ความประมาทหรือผู้ใด ผู้หนึ่งเจตนาทำลาย, ผลิตภัณฑ์ที่มีการขุดลบ หรือแก้ไขหมายเลขเครื่องที่อยู่บนตัว ผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีสภาพอันใด ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับประกัน
 7. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง หรือนอกเหนือจาก คำแนะนำการใช้งานในคู่มือการใช้งาน
 8. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่ท่านนำไปใช้บริการซ่อมจากที่อื่น หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการดัดแปลงหรือต่อเติม ไม่ว่าโดยวิธีใด